Kunowice, ul. Słubicka 50
69-100 Słubice

+48 726 663 667 
biuro@zuo-international.pl

Centrum Badawcze procesów przetwarzania i zagospodarowania odpadów w ZUO International Sp. z o.o. w Kunowicach

Zapytanie ofertowe – opracowanie studium wykonalności

6 sierpnia, 2021

dla przedsięwzięcia pt. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INSTALACJI MECHANICZNO – BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW CELEM JEJ DOSTOSOWANIA DO PRZETWARZANIA ODPADÓW ZBIERANYCH SELEKTYWNIE.”

ZUO International Sp. z o.o., Kunowice, ul. Słubicka 50, 69-100 Słubice wszczyna postępowanie w formie Zapytania ofertowego.

Przedmiotem postępowania jest:

„Opracowanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia pt. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INSTALACJI MECHANICZNO – BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW CELEM JEJ DOSTOSOWANIA DO PRZETWARZANIA ODPADÓW ZBIERANYCH SELEKTYWNIE”.

Przedmiot opracowania będzie stanowił załącznik do wniosków o pożyczkę oraz dotację do  NFOŚiGW.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

opracowanie studium wykonalności zgodnie z instrukcją sporządzania Studium Wykonalności  dla przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w  ramach Programu Racjonalna gospodarka odpadami, cz.2 Instalacje gospodarowania odpadami.

Kryterium oceny ofert jest cena 100%

Wymagany termin realizacji zadania 17.09.2021 r.

Ofertę wraz z opracowaniem należy  przesłać w formie elektronicznej do Zamawiającego do dnia 13.08.2021 r. do godz. 13:00 na adrese-mail: d.zubaczewska@zuo-international.pl.